SKK Jičín — SV Motor Altenburg 2003

Fotka.. Fotka.. Fotka.. Fotka..